Public SMTP ها و وجدان!

راه‌های گوناگونی برای درز کردن ایمیل شما به spammer ها وجود دارد. این مطلب نه فنی است نه به راه‌های دیگر درز کردن ایمیل آدرس شما به spammer ها می‌پردازد. این ایمیل صرفاً کمی وجدان را قلقلک می‌دهد…!
ادامه خواندن Public SMTP ها و وجدان!