مثال‌هایی از sed

چندین سال است که در خط فرمان از فرمان‌هایی استفاده می‌شود که مباحثی در زمینه عدم استفاده آن‌ها مطرح است که به شرح ذیل لیست می‌شوند:

  • این دستورات قدیمی شده‌اند.

  • چرا خط فرمان

  • مباحث new shell programming که خود به صورت یک پارادایم مطرح است.

ادامه خواندن مثال‌هایی از sed