مشکل Missing: author در google webmaster tools

خیلی از عزیرانی که سایتی رو در حال رصد کردن در google webmaster tools هستند ممکنه به پیغام خطای ‘Missing: author’ بر خورده باشند.
متأسفانه دیده میشه به جای اینکه یک نگهدارنده سایت یا نه، حتی یک برنامه‌نویس به دنبال فلسفه ایرادات سایت بگرده به دنبال plugin/extenstion/module برای رفع اشکال خودش میگرده، این نوع جستجو چندین مشکل داره : ادامه خواندن مشکل Missing: author در google webmaster tools