نوشتن Query های SQL با Django (قسمت اول[مقدمه])

در این مطلب و مطالب آتی اصلاً کاری نداریم که ORM چیست و چرا باید از آن استفاده کرد. بلکه فقط قصد بر این است که هر query که وجود دارد معادل آن را با Django ORM پیاده کنیم. ممکن است خواننده این شماره بگوید: “خیلی از مسایل را به طور پیش‌فرض به خود خواننده واگذار کرده است”. اما قرار نیست از شماره بعد چنین باشد.

Django Framework

برای dataset از dataset کتاب Sams Teach Yourlself sql in 24 hours استفاده شده است که البته این dataset نواقصی دارد، اما برای مثال‌های ما کفایت می‌کند. این dataset را می‌توانید از اینجا دانلود کنید. ادامه خواندن نوشتن Query های SQL با Django (قسمت اول[مقدمه])